HỘI ĐỒNG GIA TỘC

Trưởng Tộc: ông NGUYỄN ĐÌNH DŨNG

(Thế hệ 6 - Phái Nhì - Chi I)
Điện thoại: 0918182906 / (08) 38356232
Email: nguyendinhdung47@yahoo.com.vn

các Thành viên Ban Đại diện Hội đồng Gia tộc tại quê nhà Quảng Nam:

STT Photo Họ tên Thế hệ/Chi Email Phụ trách
1   NGUYỄN ĐÌNH CHUYỂN 8/1
2   NGUYỄN ĐÌNH TÁM 7/1
3   NGUYỄN ĐÌNH PHÚ 7/1
4   NGUYỄN ĐÌNH HÒA 7/3
5   NGUYỄN ĐÌNH DŨNG 7/3
6   NGUYỄN ĐÌNH BÌNH 7/5
7   NGUYỄN ĐÌNH HÂN 7/5

và các Thành viên Ban Đại diện Hội đồng Gia tộc tại Tp Hồ Chí Minh:

STT Photo Họ tên Thế hệ/Chi Email Phụ trách
1 Nguyễn Đình Dũng NGUYỄN ĐÌNH DŨNG 6/1

0838356232

0918182906

nguyendinhdung47@yahoo.com.vn
2 Nguyễn Đình Ân NGUYỄN ĐÌNH ÂN 6/1 0908337828 dinhannguyen@yahoo.com.vn
3 Nguyễn Quốc Dũng NGUYỄN QUỐC DŨNG 7/1 01226141343 ngmtuan@yahoo.com
4 Nguyễn Đình Yêm NGUYỄN ĐÌNH YÊM 7/1 0903623035
5 Nguyễn Đình Vinh NGUYỄN ĐÌNH VINH 8/1 01683403420
6 Nguyễn Đình Bá NGUYỄN ĐÌNH BÁ 8/1 0908014402
7 Nguyễn Đình Hiển NGUYỄN ĐÌNH HIỂN 8/1 0839710044
0918069889
ndhien304@yahoo.com.vn
8 Nguyễn Đình Khoa NGUYỄN ĐÌNH KHOA 8/3 0913713753 nguyendinhkhoa@gmail.com
9 Nguyễn Đình Khánh NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH 7/5 0903716207 ndkhanh@fcv.fujitsu.com
10 Nguyễn Anh Kiệt NGUYỄN ANH KIỆT 7/3 0906886125 toc-nguyen-dinh@googlegroups.com
11 Nguyễn Đình Hòa NGUYỄN ĐÌNH HÒA 8/3 0908746888 ngdinhhoa@yahoo.com
12 Nguyễn Đình Phát NGUYỄN ĐÌNH PHÁT 8/1

0862676769

0908311097

dinhphat69@gmail.com
13 Nguyễn Quốc Việt NGUYỄN QUỐC VIỆT 8/1 0916229474  
14 Nguyễn Minh Tuấn NGUYỄN MINH TUẤN 8/1 0908580586 ngmtuan@yahoo.com
15 Nguyễn Phú Lợi NGUYỄN PHÚ LỢI 8/1

0837201937

0907303790

 
16 Nguyễn Thanh Phong NGUYỄN THANH PHONG 8/1    
17 Nguyễn Khánh Toàn NGUYỄN KHÁNH TOÀN 7/3 0907080165